Defende os teus dereitos

Nesta sección ofrecemos a posibilidade de descargar unha serie de modelos de escritos cos que os ciudadáns poden defender o respecto dos seus dereitos lingüísticos cando se relacionan coa Administración, incluíndo Colexios Oficiais profesionais. Tamén incluímos uns modelos para que os profesores de centros públicos poidan opoñerse con boa fundamentación xurídica ao uso abusivo que de determinados órganos colexiados se fai en ditos centros por parte de determinados sindicatos e entidades privadas para defender determinadas posicións políticas ou ideolóxicas que, por unha banda, vulneran o deber de neutralidade e obxectividade dos funcionarios no exercicio dos seus cargos. Uns escritos son sinxelos mentres que outros son extensos e complexos; pero esta complexidade é necesaria en moitos casos debido á nula falta de vontade política por parte de certos representantes dos poderes públicos á hora de respectar os dereitos lingüísticos dos cidadáns en xeral ou dalgúns funcionarios. Así mesmo ofrecemos unha serie de enlaces a textos legais e sentencias relacionados cos dereitos lingüísticos.

¿Necesitas axuda?

Se necesitas o noso apoio porque estás a ser víctima dunha situación de imposición ou de discriminación por motivos lingüísticos, fainos chegar o teu caso por medio deste formulario.

Nombre/Nome (requerido)

E-mail (requerido)

Asunto

Mensaje/Mensaxe


Os datos de carácter persoal que se faciliten mediante este formulario quedarán rexistrados nun fichero da Asociación Galicia Bilingüe, coa finalidade de contestar ás consultas e poder tramitar os datos de alta de novos socios. Vostede poderá ejercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao Ricardo Torres Quiroga 19, 3ºA, 36210 Vigo.

TEXTOS LEGAIS

Estatuto de Autonomía de Galicia – Español

Estatuto de Autonomía de Galicia – Galego

Ley 3/1983 de Normalización Lingüística de Galicia – Español

Lei 3/1983 de Normalización Lingüística de Galicia – Galego

Sentencia del TC sobre la Ley 3/1983 de Normalización Lingüística de Galicia

Decreto 79/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia

Decreto 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia

Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias – Instrumento de ratificación por parte de España

Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias – Instrumento de ratificación por parte de España

Informe Explicativo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias – Inglés

Informe Explicativo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias – Francés

Informe Explicativo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias – Español (versión no oficial)

Informes que analizan el grado de cumplimiento de la CELRM por los diferentes países que la han ratificado

STC 137/1986 que determina la constitucionalidad del reconocimiento legal a la libre elección de lengua en la enseñanza

STC 337/1994 que reconoce que pueden ser los poderes públicos los que determinen en qué proporción se emplean las lenguas oficiales como vehiculares – modelo de conjunción lingüística para todos los alumnos (sin excluir como lengua docente al castellano). Modelos de conxunción lingüísitica para todos os alumnos (sen excluir como lingua docente o castelán)

STC 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo

Convención sobre los Derechos del Niño

Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Convención Relativa a la Lucha contra las Discrimaciones en la Esfera de la Enseñanza